Kazimieras Šliužas. Laiku negrąžintos knygos kaina

Bib­lio­te­ki­nin­kai, iš­var­gin­ti tų, ku­rie už­mirš­ta par­ei­gą grą­žin­ti pa­sis­ko­lin­tas kny­gas, pra­de­da bend­ra­dar­biau­ti su sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo bend­ro­vė­mis. Sko­li­nin­kams ten­ka ne tik grą­žin­ti kny­gas, bet ir su­mo­kė­ti sko­los ad­mi­nis­tra­vi­mo mo­kes­tį.

Skaityti daugiau…